gadi

23 teksty – auto­rem jest ga­di.

Bo ja cza­sami już po pros­tu nie daję ra­dy, nie wiem jak się zacho­wywać gdy Ciebie widzę, mo­je ser­ce co­raz moc­niej krwa­wi, a ja na­dal muszę Cię mi­jać na szkol­nym ko­rytarzu i ciągle czuć od­czu­wam to samo... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 października 2010, 21:36

- Co to za szme­ry? Czy ktoś się wyp­ro­wadza? - Tak. Tam­ten pan z mo­jego serca. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 września 2010, 20:18

To, cze­go naj­bar­dziej chciała w tym mo­men­cie, dniu, miesiącu? Za­pom­nieć Go. Raz na zawsze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 września 2010, 20:09

łzy spływają po policzku.
dziś przy­tulam się tyl­ko do moich ko­lan, już na­wet nie do misia,
bo za bar­dzo przy­pomi­na mi Ciebie...
źle jest...bar­dzo źle.
nie mam sił, żeby pod­nieść się z podłogi, ale wiem, że muszę.
dziś czas na ot­worze­nie jed­nej z moich szaf, gdzie znaj­dują się uśmiechy,
musze ja­kiś założyć, żeby nikt nie wie­dział co się stało.
ale w głebi duszy i tak będe połamana. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 września 2010, 21:27

uśmie­cham się i nie po­kazu­je te­go, że mnie bar­dzo zranił.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 września 2010, 20:40

-myślisz, ze On jeszcze coś czu­je? -dziew­czy­no! Przes­tań żyć złudze­niem!! On Cię nig­dy nie kochał! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 września 2010, 16:50

Już za­pom­niałam o To­bie, nie in­te­resu­je mnie co ro­bisz, czy na­piszesz i przep­ro­sisz, nie liczę już na to..
jed­nak dwóch rzeczy nau­czyłam się od Ciebie: że w żuciu cza­sami trze­ba być obojętnym i nie po­win­no tra­cić się cza­su na ta­kich idiotów jak Ty... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 sierpnia 2010, 17:11

Bo cza­sem trze­ba zacząć wszys­tko od no­wa, sta­rać się za­pom­nieć przyk­re wspom­nienia i po pros­tu od no­wa być szczęśli­wym ;] 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 sierpnia 2010, 22:26

A ona sie­działa na łóżku i płakała, nie mogła so­bie wy­baczyć jak mogła Cię po­kochać, uważać za porządne­go człowieka... No jak mogła???
Nie mogła zna­leźć od­po­wie­dzi, nie mogła zbo­leć jak mogłeś tak zro­bić, po­wie­dzieć wszys­tkim że Cię kochała, zas­traszać ją i zwyczaj­nie ole­wać...
Jak mogłeś??? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 sierpnia 2010, 11:05

Na no­wo uczę się żyć... ale żyć bez Ciebie... - ja­koś daję radę, choć początki były trud­ne! Ale inaczej zro­bić nie mogę...
Od­rzu­ciłeś wszys­tko... mnie, nasze piękne chwi­le, a w szczególności moją miłość... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 sierpnia 2010, 12:10
Zeszyty
  • życie – opi­sy o życiu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gadi

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność